โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.พ. 64 ประเมินนักเรียนพระราชทาน
11 ก.พ. 64 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
04 ก.พ. 64 ถึง 05 ก.พ. 64 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563