โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกังวาล ปัญญานิรมิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก เรื่องลือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย แสงสุดตา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล สุวรรณชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายประชัย พรสง่ากุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ สุวัฒนาวินิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ คำแสน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายเพ็ชร เมืองวงษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526 - 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายสาโรจน์ ฉัพพรรณรังษี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525 - 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523 - 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย คำมณี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522 - 2523