โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนไตรคามวิทยา 
     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

 
      ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2522  ด้วยความริเริ่มของ  นายประสิทธิ์  สีทองแท้  นายอำเภอหนองสองห้อง,  นายอนันต์  อิสระพงษ์  ศึกษาธิการอำเภอหนองสองห้อง,  นายขาว  เฉียบแหลม  ผู้ใหญ่บ้านหนองพลวง, นายตี๋ กระฉอดนอก ผู้ใหญ่บ้านหนองหญ้าขาว, นายชาญ  ช่างเกวียน  ผู้ใหญ่บ้าน      หนองบะยาว ร่วมกับ อาจารย์สมศรี  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, อาจารย์บัว  ไกรไทสง, อาจารย์บุญรุจน์  ฮุยนอก, นายสมพงษ์  นาบำรุง  นายจำรัส นาบำรุงนายวิสุทธิ์  เอี่ยมโคกสูง, นายบุญจันทร์  นาดี, นายบัง ไกรไทสง  และนายพรม เพชรตะกั่ว ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมด้วยชาวบ้านรวมทั้งสามหมู่บ้าน
      โดยตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า  “โคกมาบอีเหลือง” มีพื้นที่ทั้งหมด 132 ไร่  ตั้งอยู่ เลขที่ 90 หมู่ที่ 3  บ้านหนองพลวง  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ทำการเปิดครั้งแรก วันที่ 16 พฤษภาคม  2522  มีนักเรียน  1  ห้องเรียน จำนวน  31  คน  โดยใช้อาคารชั่วคราว ที่ชาวบ้านช่วยบริจาคและสร้างให้ โดยมี นายอุทัย คำมณี ดำรงตำแหน่ง  ผู้บริหารโรงเรียน คนแรกของโรงเรียน  ในตำแหน่ง ครูใหญ่
       ที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวง ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  เขตแดนระหว่างจังหวัดคือ ทิศใต้ติดต่อเขต อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดต่อกับ  เขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์     
       ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน   คือ  นายกังวาล  ปัญญานิรมิตร  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน