โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเทอดพงษ์ มุขดา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอมรรัตน์ บุญอยู่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายพิชกร ทุมคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4