โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีเขียว           
หมายถึง  ป่าที่อุดมสมบูรณ์เขียวขจี ของตำบลดงเค็ง  ความราบรื่น มีชีวิตชีวา และ  ความเจริญงอกงามของชีวิต

สีเหลือง         
หมายถึง  ความสงบ สุขุม รอบคอบ อดทน ขยัน และมีความสามัคคี

เขียว  เหลือง 
หมายถึง  ลูกไตรคามวิทยา เป็นผู้มีความเจริญงอกงามทุก ๆ ด้าน  และอยู่ร่วมสังคม
ด้วยความสงบสุข