โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอภิชัย ศรีหัวแฮ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนพัชรพร มาลา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4