โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


อักษรย่อ

...