โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรคามวิทยา ปีการศึกษา 2565

 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
 
       
ม.1
15
16
31
1
ม.2
15
9
24
1
ม.3
14
16
30
1
รวมมัธยมต้น
44
41
85
3
ม.4
9
11
20
1
ม.5
15
7
22
1
ม.6
6
6
12
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
30
24
64
3
รวมทั้งหมด
63
72
135
6