โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอรอนงค์ เพชรตะกั่ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอัญชลี ภูศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3