โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
คณะผู้บริหาร

นายกังวาล ปัญญานิรมิตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายฉลอง พฤกษาหอม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางขนิษฐา นาหนอง
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางอรอนงค์ เพชรตะกั่ว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายเทอดพงษ์ มุขดา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ