โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกนกวรรณ ปัจจวงษ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายฉลอง พฤกษาหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2