โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธีรพงษ์ เพชรภา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาววิริยา ศรีจันทร์บุญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1