โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายฉลอง พฤกษาหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวณัฏฐณิชา มณีทรัพย์นวคุณ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5